Partneri

Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava

Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava je odgovorna za upravljanje najvećim zaštićenim poplavnim područjem u Mađarskoj. Nacionalni park pokriva 50 000 hektara, većina ovog područja su aktivna poplavna područja, sa velikom raznolikošću riječnih i močvarnih staništa (mrtvice, rukavci, jezera, močvare). Oko 60% Nacionalnog parka je pokriveno šumama i zaštita šuma je vrlo važna. Uprava ne samo da štiti već i razvija zaštićena područja. Brojni su projekti restauracije staništa u kojima je Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava sudjelovala kao partner. Moramo spomenuti projekt HU-CR IPA programa “Voda i život za Dravu i Vuku“ u kojemu je Uprava bila glavni korisnik. Sa Mađarske strane projekt se fokusirao na obnovu četiri pritoka Drave djelomičnim uklanjanjem zatvorenih nasipa i izmuljivanjem zatrpanih dijelova, temeljeno na detaljnoj ekološkoj studiji. Još je jedan projekt u tijeku koji se bavi zaštitom močvarnih staništa. Uprava će – iz operativnih programa - obnoviti građevinu za upravljanje vodom kako bi zadržali vodu u močvari i u starom ribnjaku, te poboljšali njihovu ekološku vrijednost. Iskustvo iz ovih projekata, pomoći će Upravi Nacionalnog parka Dunav-Drava u radu na restauraciji Stare Drave. Iskustva sa terena nam pokazuju kakvi bi mogli biti rezultati primjenom različitih mjera. Imamo 4-5 godina iskustva sa projekata u tijeku i zato možemo lakše odabrati prihvatljive mjere na terenu. Uprava također djeluje i kao korisnik zemlje, upravlja sa 18.000 hektara od čega je 8.500 hektara pod šumom. Uprava je odgovorna za procijenu i monitoring Natura 2000 vrsta i staništa. Proglašenje lokaliteta Natura 2000, bazirano je na podacima prikupljenim od strane Uprave. Internacionalna suradnja je također dio našeg rada već duže vrijeme, Uprava je u sudjelovala u proglašenju Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Uloga u projektu
Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava je bila partner u 4 LIFE projekta, Stara-Drava je prvi projekt u kojem će dijelovati kao korisnik koordnator. Kao koordinator, Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava je odgovorna za sveukupnu provedbu projekta, koordinirajući i usklađujući rad pridruženih korisnika i održavanjem kontakta sa Komisijom. Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava je odgovorna za financijsko upravljanje projektom i pripremu svih potrebnih izvještaja. Nadalje, Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava će realizirati svoje aktivnosti: odgovorna je za ishođenje svih potrebnih dozvola sa mađarske strane, građevinske radove na konstrukciji za zadržavanje vode, diversifikaciju šuma, monitoring, širenje znanja otvaranjem poučne staze i organiziranjem Drava konferencije.

Tibor Parrag

tibor__pont__parrag__kukac__ddnp__pont__kvvm__pont__hu

 

WWF Mađarska

WWF je započeo djelovanje u Mađarskoj 1991. godine, dajući podršku organizaciji Birdlife Mađarska u projektu očuvanja vrsta. Cilj očuvanja fokusiran je na šume, rijeke i vlažne livade, preveliko iskorištavanje zemlje, zaštita određenih ugroženih vrsta i okolišni izazovi u članicama Europske Unije. Glavni cilj WWF-a Mađarska je poboljšanje prirodnog statusa vrsta i staništa u Mađarskoj i davanje doprinosa istima na europskoj razini. Metoda koju koristi WWF je kombinacija aktivne politike uz rad na terenu, kako bi se stvorili radni modeli za obnavljanje i upravljanje područjima . Ciljane grupe i partneri u projektu su donosioci odluka, relevantna tijela, istraživački stručnjaci i lokalni dionici. WWF Mađarska je također aktivan u predstavljanju projekata očuvanja prirode u Mađarskoj, koristeći globalno iskustvo WWF-ove internacinalne mreže. Često koristimo puno komunikacijskih alata u našim projektima i ti alati će biti primjenjeni, ali i dalje razvijani u ovom projektu. Područje Barcs - rukavac Stara Drava je za WWF prioritetno područje i savršeno se uklapa u dugoročne planove WWF Mađarska tima za vode. Cilj je širenje postojećeg prostora Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav izvan područja Hrvatske i Mađarske. Ova prekogranična prirodna zaštitna zona uključivati će i Austriju, Sloveniju i Srbiju za nekoliko godina i tvoriti će prvi svjetski Rezervat biosfere koji uključuje pet zemalja. Ovaj projekt obnove dati će nam priliku za kombinaciju konkretnih radova obnove sa važnim aktivnostima poboljšanja prekogranične suradnje i predstavljanje projekata obnove.

Uloga u projektu:
WWF Mađarska je odgovorna za komunikacijske aktivnosti projekta, za online i printane komunikacijske materijale, za web stranicu, za dizajn brenda i medijska prezentaciju. Koordiniramo širenje znanja o prekograničnim projektima u svrhu prikupljanja znanja, koja će biti korisna u nadolazećim prekograničnim projektima obnove. WWF također sudjeluje u aktivnostima za tehnički dizajn građevina za opskrbu i zadržavanje vode, te daje podršku radu projektnog tima koji obavlja terenske posjete.

Tamás Gruber

tamas__pont__gruber__kukac__wwf__pont__hu

 

VIDRA – Regionalna razvojan agencija Virovitičko-podravske županije

VIDRA je vodeći stručnjak, prepoznatljiva i pouzdana agencija u panonskoj regiji Hrvatske, čija kvaliteta i vrijednost u pružanju usluga je prepoznata povećanjem konkurentnosti svih svojih korisnika u županiji i regiji. VIDRA ima veliko iskustvo u provedbi 33 projekta iz IPA i IPARD programa. VIDRA ima iskustvo u provedbi prekograničnih projekata, većinom sa Mađarskom. Iskustvo u području predloženog projekta je većinom povezano sa pisanjem projekta DRABALU. VIDRA ima veliko iskustvo u provedbi projekata, tako da će osigurati svu potrebnu pomoć hrvatskim projektnim partnerima.
Regionalna razvojna agencija –VIDRA obavlja slijedeće aktivnosti:
- pružanje tehničke i savjetodavne potpore u međunarodnoj i regionalnoj suradnji,
- razmjenu informacija u svrhu regionalnog razvoja,
- stvaranje lokalne, prekogranične i međunarodne mreže,
- promocija regije,
- potpora razvojnim programima- uključujući javno-privatna partnerstva, direktne investicije, zajedničke inicijative,
- posredovanje u suradnji sa nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama,
- privlačenje direktnih stranih ulaganja,
- stvaranje institucijalnog kapaciteta,
- pružanje tehničke potpore lokalnim vlastima u pripremi projektnih prijedloga za financiranje preko EU predpristupnih fondova.

Uloga u projektu
VIDRA je odgovorna za razvoj mobilne aplikacije za projekt Stara Drava.

Ivan Lazić

ivan__pont__lazic__kukac__ravidra__pont__hr

 

Općina Pitomača

Značajan dio općine Pitomača se nalazi u Regionalnom parku Mura-Drava i Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav koji je pod zaštitom UNESCO-a. Budući razvoj općine, kao i boljitak i kvaliteta života ljudi koji žive na tom području, temelji se na razvoju poljoprivrede i turizma, koji su uzeli u obzir postojanje vrijednih staništa i vrsta Natura 2000. Općina Pitomača je veoma uključena u sve projekte i aktivnosti koje doprinose zaštiti i očuvanju rijetkih vrsta i staništa, pa je tako odigrala veliku ulogu 2002. godine u proglašavanju zaštićenim krajobrazima područja Križnice, Jelkuša i Širinskog otoka. Najvažniji projekt pokrenut je sa ciljem revitaliziranja područja Križnice i očuvanja postojećeg režima vode u svrhu očuvanja postojećih staništa, projekt DRABALU. Imamo veoma dobru suradnju sa Javnom ustanovom za zaštitu prirode VPŽ, uz čije aktivnosti i suradnju smo uspostavili suradnju sa WWF Hrvatska na projektu „Sedam čuda hrvatskih rijeka“ u kojoj promoviramo izvanrednu biološku i krajobraznu raznolikost Drave i područja oko nje, i te kako potaknuti razvoj turizma u zaštićenim područjima i ekološku poljoprivredu. Pitomača ima certifikat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i hvalevrijednu orijentaciju prema očuvanju prirode i održivom razvoju.

Uloga u projektu
Općina Pitomača, kao pridruženi korisnik projekta LIFE Stara Drava, je odgovorana za ishođenje okolišnih i vodnih dozvola na hrvatskoj strani, tehničko planiranje građevina za zadržavanje vode , tehničko planiranje i izgradnju kanala za snabdijevanje rukavca vodom i osnivanje Edukacijskog parka Natura 2000, sa svrhom informiranja lokalnog stanovništva, turista i svih posjetitelja o raznim tipovima staništa Natura 2000.

Marinko Barčan

marinko__pont__barcan__kukac__pitomaca__pont__hr

 

JUUZVP (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije)

Aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, prema Zakonu o zaštiti prirode, su monitoring i proučavanje statusa zaštićenih područja i ostalih zaštićenih prirodnih vrijednosti na županijskoj razini, te vođenje dokumentacije o zaštićenim područjima i njihovom stanju. Aktivnosti Javne ustanove su i nadgledanje provedbe mjera zaštite unutar zaštićenih područja, kao i pokretanje postupka nadzora i mjera zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti s nadležnim inspekcijskim tijelima. Danas Virovitičko-podravska županija ima 16 zaštićenih dijelova prirode i 25 lokacija koje su predviđene za neki od oblika zaštite . Javna ustanova ima iskustva u implementaciji projekata IPA CBC HU-HR prekograničnih programa, projekta Svjetske Banke – Integracije u EU Natura 2000, kao i raznih drugih projekata na državnoj razini.

Uloga u projektu
Javna ustanova je odgovorna za provedbu ekološkog monitoringa na području projkta na hrvatskoj strani, izradu filma o razvoju rukavca i dizajniranje i postavljanje Poučne staze Drava.

Tatjana Arnold Sabo

info__kukac__virovitica-nature__pont__hr

 

HESSZ – Ribičko udruženje regije Somogy

Ribičko udruženje regije Somogy je odgovorno za upravljanje ribolovom u tom području rijeke Drave, u županiji Somogy, Staroj Dravi i potoku Rinya, koji su relevantna vodna tijela u ovom projektu. Ribičko udruženje regije Somogy ima dugo iskustvo u upravljanju tim vodnim tijelima bogatim ribom, i uglavnom ima dobre odnose sa ribičima. Održivo korištenje voda bogatih ribom, koje su blizu zaštićenih prirodnih područja, je cilj organizacije, a to uključuje i smanjenje ilegalnih ili neodrživih ribolovnih aktivnosti. Ovaj projekt je dobra prilika kako bi se ribiči, koji koriste te vode, uvjerili u važnost dugoročnog upravljanja i održivog korištenja usluga ekosustava. Osim ribolovnog upravljanja, Ribičko udruženje regije Somogy, bavi se i poribljavanjem tih vodenih površina.

Uloga u projektu
HESSZ je odgovoran za obnavljanje ribolovnih platformi na mađarskoij strani rukavca. Uključivanjem lokalnih ribiča, nekoliko ribolovnih pristaništa će biti uklonjeno ili obnovljeno, a otpadni materijal će biti sakupljen i prevezen na odlagališta.

József Fülöp

somogyhesz__kukac__freemail__pont__hu

 

Coca-Cola Company

Projekta sufinancira Coca-Cola Company.

 

 

Ministarstvo za Poljoprivredu u Madjarskoj

Projekta sufinancira Ministarstvo za Poljoprivredu u Madjarskoj.