Započeli radovi na terenu

07-11-2018

Nakon dužeg pripremnog procesa za dobivanje dozvola, radovi na području Stare Drave započeli su 29.listopada 2018. godine. Brana će se nalaziti na mjestu Crni potok koje se nalazi na donjem toku rukavca, a čija će funkcija biti povećanje i stabilizacija razine vode. 

Nakon provedenog postupka javne nabave posao je  dobila kompanija Sziget-Melor. Zahvaljujući dobrim vremenskim uvjetima kompanija je već počela sa radom i to  počevši sa izgradnjom  ceste do terenskog radilišta. Prvo se je izgradila cesta  na visokom nasipu rukavca na madžarskoj strani te je osposobljena  za teške strojeve.  Za ovu aktivnost nije bilo potrebe za uklanjanjem ijednog stabla u šumi. Sljedeći koraci su obuhvaćali uklanjanje grmlja koje je izraslo u muljevitom području rukavca; građenje privremene ceste iza visokog nasipa te osposobljavanje ceste za korištenje.

Budući da se područje terenskog gradilišta nalazi u zaštićenim i  Natura 2000 područjima, a dio je bivšeg korita rijeke koje je još uvijek s vremena na vrijeme prekriveno s vodom, treba biti oprezan prilikom izvođenja radova. Radovi na terenu provodit će se u zimskim mjesecima kada je utjecaj na floru i faunu minimalan, a osim toga je i pogodan period za provedbu jer je razina vode u Dravi obično niža u tim mjesecima. Privremena cesta je također izgrađena bez uklanjanja starih stabala. Laki i teški strojevi trebaju biti  dobro održavani bez opasnosti od curenja ulja ili goriva radi očuvanja tla i vode. Sav materijal i oprema biti će smješteni izvan projekta i područja Natura 2000.